Aplikasyon pou Volontè

Professionals working banner

Americans for Immigrant Justice’s Volunteer Application

Volontè yo esansyèl pou asire ke AI Justice ofri bon jan kalite sèvis bay tout moun ki bezwen l. Volontè yo kapab ede AI Justice avèk popilasyon vilnerab ke nou sèvi ki enkli, minè ki poukont yo, moun ki mande azil, ak fanmi ki gen risk ke yo kapab separe yo.

Gen lòt opòtinite pou volontè ki enkli, patisipe nan klinik evalyasyon swa nan yon kapasite legal ou yon volontè jeneral oswa entèprèt, epi reprezante kliyan sou yon baz Pro Bono dapre Pwogram Julie C. Ferguson nou an. Sipò avoka ki travay pro bono pèmèt nou ogmante reprezantasyon pou moun ki bezwen èd plis. Nou ofri avoka ki travay pro bono yo sipò konsiderab ki enkli, antrenman, modèl, ak parenaj endividyèl.

Pou asite avèk anpil ka pou moun ki bezwen reprezantasyon pro bono oswa ofri sèvis ou kòm volontè nan prochen klinik evalyasyon legal, tanpri aplike isit la oswa klike sou bouton swivan an.

Volunteer Form (Kreyól)

Enfòmasyon Kontak


Enfòmasyon pou Volontè


• Volontè ki pa gen eksperyans legal kapab ede asire klinik legal nou yo opere san pwoblèm. Nou bezwen entèpretè, moun pou tcheke kliyan k ap antre e soti, e volontè pou bay sipò administratif jeneral.

Mèsi dèske w enterese sipòte AI Justice. Kounyea, nou pa gen lòt opòtinite pou volontè. Tanpri, enskri sou lis adrès nou an (link) pou nou kapab kenbe kontak.

Nou bezwen èd ou pou kontinye pwoteje ak fè pwomosyon pou dwa imen debaz pou imigran yo. Fè yon don pou sipòte AI Justice.