Enpak Nou Fè

About Americans for Immigrant Justice

Enpak Americans for Immigrant Justice

Depi nou te fonde an 1996, AI Justice sèvi plis ke 140.000 moun ki soti nan 160 peyi. AI Justice ède fòme ak avanse règleman ki pwoteje fontyè nou yo pandan y ap pwoteje dwa sivil debaz ak konstitisyonèl Ameriken yo.

Anplwaye yo goumen pou lwa ak pratik imigrasyon ki jis ak imen atravè piblikasyon rapò san parèy ki mete an evidans vyolasyon libète sivil; temwayaj nan Kongrè; pwosè ki chanje lwa eta e nasyonal; epi kontak ak medya.

Zòn prensipal enpak nou yo enkli:

  • Chanpyon Dwa Timoun
  • Defann Sivivan Trafik Imen, Vyolans Domestik & Atak Seksyèl
  • Obsève ak bay Defi sou Pratik ak Règleman Detansyon
  • Goumen pou Fanmi ak Rezidan ki la Lontan
  • Asiste Gwoup Imigran ak Reklamasyon Konvenkan pou Jistis

Chanpyon Dwa Timoun

Ede Timoun Konprann Dwa yo ak Sistèm Legal la

AI Justice ofri edikasyon apwopriye dapre laj timoun ki ap fè fas a pwosedi imigrasyon. Apre règleman gouvènman nou an sou separasyon fanmi an 2017-2018, lè AI Justice kòmanse wè timoun ki chak fwa pi jenn, anplwaye nou yo te kreye yon liv koloran pou ede yo konprann baz sistèm legal nou an epi ba yo zouti pou yo kominike detay sou pasaj yo isit, ki enkli rankont avèk patwouy sou fontyè. Anplwaye anseye timoun dwa debaz yo atravè pyesèt ak jwe wòl pou yo kapab pratike san danje kijan pou kominike avèk yon jij oswa yon ofisye lalwa.

Reini Fanmi Pandan Kriz Separasyon Fanmi

Anplwaye AI Justice te pran devan nan kriz separasyon fanmi, yo travay 24 è sou 24 pou fè lage timoun ki nan abri e reini yo ak fanmi yo.

Pwoteje Minè ki pa Akonpaye Kont Depòtasyon

AI Justice te defye ak siksè refi oaza pou soulajman depòtasyon pou minè ki pa akonpaye lè Sèvis Sitwayente ak Imigrasyon Ameriken t ap refize tout Aplikasyon Espesyal pou Timoun Imigran, ki lakòz yon chanjman nasyonal.

Temwayaj Nan Kongrè

Anplwaye ak kliyan yo te temwaye nan Kongrè a, ki enkli Fega, yon timoun sizan, ki te pataje istwa li pandan li t ap temwaye devan Sena Ameriken an.

Repons Rapid sou Entèdiksyon Vwayaj

Anplwaye yo prese ale nan Ayewopò Entènasyonal Miami apre premye nan plizyè entèdiksyon vwayaj nan kòmansman 2017, pou asire yo ke timoun imigran k ap antre Etazini, ki te deja apwouve pou estati refije nan Etazini pa arete san nesesite.

Pibliye Rapò Inovatif

AI Justice pibliye rapò inovatif sou pwoblèm kritik ki afekte jenn imigran, ki enkli Separasyon Fanmi: Sistèm ki Domaje, Fanmi ki Separe; Timoun ki ap Sove de Amerik Santral: Istwa ki soti sou plas; Apre Tranblemandtè a: Timoun Ayisyen k ap Chèche Sekirite nan Etazini; ak “I running out of hopely…” dokimantasyon Timoun ki nan Detansyon INS nan Laflorid.

Defann Sivivan Trafik Imen, Vyolans Domestik & Atak Seksyèl

Americans for Immigrant Justice LUCHA Program

Pwogram Vyolans Domestik & Trafik Imen (Lucha)

Defans pou Pasaj Lwa sou Vyolans Kont Fanm (Advocacy for Passage of Violence Against Women Act, VAWA)

AI Justice te jwe yon wòl kritik nan reotorizasyon Advocacy for Passage of Violence Against Women Act (VAWA) an 2013, san sa, yo t ap refize anpil sivivan opòtinite pou yo rebati lavi yo nan Etazini.

Defans pou Pasaj Lwa Reotorizasyon pou Pwoteksyon Viktim Trafik Imen (Advocacy for Passage of Trafficking Victims Protection Reauthorization Act, TVPRA)

AI Justice mete ansanm ak batay nasyonal kont trafik imen atravè temwayaj pandan odyans Sena a, patisipe nan reyinyon Depatman Jistis ki trè enpòtan, epi li te ede fòme lwa aktyèl ki pwoteje viktim trafik imen, viktim vyolans domestik, ak timoun ki pa akonpaye.

Goumen pou Sivivan Esklavaj Seksyèl

AI Justice te reprezante 20 ti fi meksiken, kote gen kèk ki gen sèlman katòzan, ke yo te fòse nan esklavaj seksyèl pandan yo te kenbe yo kaptif nan kan pou imigran nan Sid Laflorid pou plis ke 18 mwa epi nou te travay trè pre avèk FBI e Biwo Federal Avoka Ameriken pou asire pouswit jidisyè trafikè yo. Asosyasyon sa a te kreye yon modèl pou Depatman Jistis Ameriken nan ka tankou sa yo.

Defans pou Kondisyon Travay ak Sekirite pou Travayè Domestik

AI Justice te genyen $125.000 dedomajman pou travayè domestik ke yo te oblije travay long èdtan nan kondisyon abizif e ke yo te menase ak depòtasyon si yo te plenyen, se te premye fwa yon jiri bay dedomajman nan yon ka trafik sivil ki baze sou presyon legal ak sikolojik.

Inisyativ Kolaborasyon ak Òganizasyon Patnè

AI Justice se te yon manm fondatè Rezo Libète Nasyonal la ak Asosyasyon Libète Laflorid pou asire sivivan trafik imen resevwa sèvis ak ede kreye Inisyativ Vyolans Domestik Ayisyen an pou diminye ensidan vyolans domestik nan kominote Ayisyen an.

Obsève & Defye Règleman ak Pratik pou Detansyon

Defye Izay Glasyè ki Inimen “Hieleras”

AI Justice te ekspoze kondisyon inimen nan sal datant Ladwann ak Patwouy Fwontyè (Customs and Border Control, CBP) nan Sidwès Texas e te genyen yon desizyon enòm ak yon prim monetè sibstansyèl pou yon kliyan ki te malad apre yo te kenbe l nan “hieleras” pandan plizyè jou.

Ekspoze Movèz Kondwit Seksyèl nan Detansyon

AI Justice te ekspoze delenkans seksyèl ke ofisye Sant Detansyon Krome fè ak kondisyon deplorab nan prizon eta Laflorid ki te egzije Depatman Lajistis envestige, ki lakòz yon chanjman sistematik nan jan yo trete prizonye imigrasyon.

Pouswiv Liberasyon Masif de Imigran ki Prizonye Pandan Kriz COVID-19

AI Justice ap travay ak lòt avoka pou reprezante yon group nan yon pwosè legal federal pou defann liberasyon tout moun ki prizonye nan twa sant detansyon Laflorid kote distans sosyal enposib e lòt mezi pou asire sekirite prizonye yo seryezman manke.

Pibliye Rapò Inovatif

AI Justice te pibliye anpil rapò inovatif sou pwoblèm kritik ki afekte imigran ki prizonye ak fanmi yo, e anplwaye nou yo temwaye devan kongrè a konsènan kondisyon inimen anprizònman nan fasilite detansyon ICE.

Repons Rapid sou Entèdiksyon Vwayaj

An repons a premye entèdiksyon vwayaj nan kòmansman 2017, AI Justice mobilize rezo volontè avoka ak entèprèt yo lan tout ayewopò lokal pou bay imigran k ap antre Etazini konsèy legal ke lòd egzekitif la kapab afekte.

Goumen pou Fanmi & Rezidan ki la Lontan

Goumen pou Dreamers Apre Tantativ Administrasyon an pou Sispann DACA

Depi yo anile Delè Aksyon moun ki Antre Etazini Timoun (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA) an 2017, anplwaye AI Justice te travay san pran souf pou kontakte moun ki benefisye de DACA e seleksyone yo pou yon soulajman ki pli pèmanan.

Defans TPS

AI Justice te batay pasyoneman pou ekstansyon ak ekspansyon Estati Pwoteksyon Tanporè (Temporary Protected Status, TPS) pou imigran ki pa kapab retounen nan peyi yo akòz de katastwòf ak konfli. Depi revokasyon TPS pou anpil Ameriken Santral ak Ayisyen, anplwaye nou yo te travay pou kenbe moun ki benefisye de TPS enfome ak ba yo pouvwa, pandan y ap ede yo chèche yon soulajman ki pli pèmanan.

Mobilize Sipò pou yon Reaksyon Rapid Pandan Debakman

Pwogram Defans pou Fanmi AI Justice an plas inikman pou kontrekare menas debakman. Atravè kontak medya ak liy dirèk pou reaksyon rapid, AI Justice ede bay fanmi yo kè poze lè yo enfòme yo sou dwa yo ak ba yo konsèy legal endividyèl.

Defye Lwa Diskriminatwa Eta nan Tribinal Federal

AI Justice mete ansanm ak yon pwosè federal ki defye pratik diskriminatwa Lwa 168 Sena Laflorid (SB-168) mete an plas. Lwa a, mete presyon sou lapolis lokal ak ajans gouvènman pou yo kolabore ak ICE, fè kominote nou yo gen mwens sekirite paske li vize popilasyon ki vilnerab yo e dekouraje imigran ki viktim oswa temwen rapòte krim. Litij ki Annatant.

Pibliye Rapò Inovatif

AI Justice pibliye rapò inovatif konsènan pwoblèm kritik ke fanmi imigran ak kominote Laflorid ak lòt kote fè fas.

Asiste Gwoup Imigran ki gen Reklamasyon Konvenkan pou Jistis

Goumen pou Liberasyon Imigran ki Adolesan ke yo Arete Enjisteman

Soumèt anpil petisyon habeas corpus pou jenn imigran ki te menote, anchene ak transfere de abri lokal a yon etablisman detansyon granmoun jou anivèse dizwitan yo, ki lakòz yo soti de detansyon ICE.

Goumen pou Jistis pou Imigran Somalyen ke yo Arete nan Sid Laflorid

AI Justice te soumèt yon depozisyon pou yon gwoup de 92 Somalyen ki tap mande azil ke yo te abize vèbalman e fizikman pandan 48 èdtan lè vòl yo te anile. Jij la sispann depòtasyon Somalyen yo, ki te pèmèt yo reouvri demann yo pou azil.

Defans pou DACA

AI Justice te pran devan nan batay pou Dreamers, li fè defans DACA nan yon memorandòm legal ak yon editoryal epi yon reyinyon avèk otorite ki anchaj nan Mezon Blanch la.

Defann Tretman Diskriminatwa pou Aplikan Sitwayente ki Mizilman

AI Justice te soumèt yon depozisyon pou yon gwoup moun ki gen alyen kat ke yo te retade aplikasyon demann sitwayente yo ilegalman.

Selebre siksè nou yo ak sipòte batay nou pou dwa imigran lè ou fè yon don jodi a.