Kouman pou w Jwenn èd

AI Justice Detention Program

Kouman pou w Jwenn èd

Pou kontake AI Justice pa telefòn rele 305-573-1106 ext. 1400 lendi – vandredi de 9:00 am a 5:00 pm.

Si w nan detansyon kounye a nan Sid Laflorid oswa ap kontakte nou pou yon moun ki nan detansyon, tanpri rele Liy Detansyon Dirèk nou an nan 786-454-8554. Tanpri sonje ke si ou rele apre lè biznis regilye nou, n ap retounen apèl ou pi vit ke posib.

Kontakte nou pou kòmanse jwenn èd ou bezwen an

Intake Form

Your Contact InformationApplicant's Contact Information


AI Justice's Detention Program

Americans for Immigrant Justice Needs Your Support

We need your support to continue championing the rights of unaccompanied immigrant children; advocating for survivors of trafficking and domestic violence; serving as a watchdog on immigration detention practices and policies; fighting to keep families informed, empowered and together; and pursuing redress on behalf of immigrant groups with particular and compelling claims to justice.

Enskri jodi a pou w resevwa nouvèl ki resan de Americans for Immigrant Justice.