Enfòmasyon Sou Nou

About Americans for Immigrant Justice

Enfòmasyon sou Americans For Immigrant Justice

Americans for Immigrant Justice (AI Justice) se yon kabinè avoka ki ap goumen pou jistis pou imigran, atravè yon konbinezon de reprezantasyon dirèk, litij ki gen enpak, defans ak kontak nan kominote a, ki pa fè pwofi e ki resevwa pri.

Nan Laflorid ak sou yon nivo nasyonal, li se chanpyon nan dwa timoun imigran ki pa akonpaye; defansè pou sivivan trafik imen ak vyolans domestik; sèvi kòm yon gadyen sou pratik ak règleman detansyon nan imigrasyon; goumen pou kenbe fanmi yo enfòme, ba yo pouvwa ak kenbe yo ansanm; e pouswiv reparasyon anfavè gwoup imigran ki gen yon reklamasyon patikilye e konvenkan pou jistis.

Pa gen okenn dwa reprezantasyon legal gratis nan pwosedi imigrasyon e san AI Justice, ki pa janm chaje pou sèvis li yo, anpil granmoun ak timoun ki pa gen moyen anboche yon avoka ta dwe oblije navige sistèm konplèks imigrasyon nou an pou kont yo, ki esansyèlman refize yo opòtinite jwenn jistis.

Konekte avèk nou atravè kont medya sosyal nou ki endike anba a, e sipòte misyon nou an lè ou fè yon don jodi a oswa siyen pou sèvi kòm volontè.

Misyon Nou

Pou pwoteje ak ankouraje dwa imen debaz pou imigran nan yon konbinezon inik nan sèvis gratis dirèk, litij ki gen enpak, refòm politik, e edikasyon piblik a nivo lokal, eta, ak nasyonal.

Vizyon Nou

Pou nou genyen yon sosyete Ameriken kote imigran pa sibi abi oswa enjistis; pa pè chèche èd; gen yon opòtinite jis pou prezante ka yo nan sistèm ki gouvène yo a; epi ki bay valè ak ankouraje kontribisyon yo.

Nou bezwen èd ou pou kontinye pwoteje ak fè pwomosyon pou dwa imen debaz pou imigran yo. Fè yon don pou sipòte AI Justice.