Kesyon sou COVID-19? Nou te konpile yon lis nan resous itil COVID-19 .

Women at Florida Immigration Detention Center File Federal Complaint Over Sexual and Medical Abuse, Toxic Chemical Spray, and Racist Treatment

“Seven immigrant women held at a remote immigration detention center in Florida filed a complaint with federal officials, shedding light on an appalling pattern of abuses including sexual abuse by guards and a psychiatrist amounting to violations of the Prison Rape Elimination Acts (PREA), exposure to a highly toxic chemical spray, life-threatening medical neglect, violations of COVID-19 safety protocols, and …

Americans for Immigrant Justice

Americans for Immigrant Justice (AI Justice) se yon kabinè avoka ki ap goumen pou jistis pou imigran, atravè yon konbinezon de reprezantasyon dirèk, litij ki gen enpak, defans ak kontak nan kominote a, ki pa fè pwofi e ki resevwa pri.

Nan Laflorid ak sou yon nivo nasyonal, li se chanpyon nan dwa timoun imigran ki pa akonpaye; defansè pou sivivan trafik imen ak vyolans domestik; sèvi kòm yon gadyen sou pratik ak règleman detansyon nan imigrasyon; goumen pou kenbe fanmi yo enfòme, ba yo pouvwa ak kenbe yo ansanm; e pouswiv reparasyon anfavè gwoup imigran ki gen yon reklamasyon patikilye e konvenkan pou jistis.

Sipòte Americans for Immigrant Justice lè w Fè yon Don Jodi.

Enpak Americans for Immigrant Justice

Depi nou te fonde an 1996, AI Justice sèvi plis ke 140.000 moun ki soti nan 160 peyi. AI Justice ède fòme ak avanse règleman ki pwoteje fontyè nou yo pandan y ap pwoteje dwa sivil debaz ak konstitisyonèl Ameriken yo.

Zòn prensipal enpak nou yo enkli: Chanpyon Dwa Timoun; Defann Sivivan Trafik Imen, Vyolans Domestik & Atak Seksyèl; Obsève ak bay Defi sou Pratik ak Règleman Detansyon; Goumen pou Fanmi ak Rezidan ki la Lontan; Asiste Gwoup Imigran ak Reklamasyon Konvenkan pou Jistis

Mèsi pou tout donatè ak sponsers nou yo

Patwonè nou yo bay AI Justice yon sipò vital. Avèk kontribisyon jenere yo, nou ka asire ke dè milye de imigran kapab jwenn aksè chak ane a sèvis legal esansyèl e enpòtan.

Americans for Immigrant Justice Bezwen Sipò w Nou bezwen sipò w pou nou kapab kontinye chanpyone dwa timoun imigran ki pa akonpaye, defann sivivan trafik imen e vyolans domestik, ak pale pou gwoup imigran ki gen reklamasyon patikilye e konvenkan pou jistis.

Volontè ak Americans for Immigrant Justice

Volontè yo esansyèl pou asire ke AI Justice ofri bon jan kalite sèvis bay tout moun ki bezwen l. Volontè yo kapab ede AI Justice avèk popilasyon vilnerab ke nou sèvi ki enkli, minè ki poukont yo, moun ki mande azil, ak fanmi ki gen risk ke yo kapab separe yo.

Gen lòt opòtinite pou volontè ki enkli, patisipe nan klinik evalyasyon swa nan yon kapasite legal ou yon volontè jeneral oswa entèprèt, epi reprezante kliyan sou yon baz Pro Bono dapre Pwogram Julie C. Ferguson nou an. Sipò avoka ki travay pro bono pèmèt nou ogmante reprezantasyon pou moun ki bezwen èd plis. Nou ofri avoka ki travay pro bono yo sipò konsiderab ki enkli, antrenman, modèl, ak parenaj endividyèl.

Domestic Violence Lucha Program Holding Hands

Pwogram Americans for Immigrant Justice

Sou yon nivo nasyonal e nan Laflorid, AI Justice se chanpyon nan dwa timoun imigran ki pa akonpaye; defansè pou sivivan trafik imen ak vyolans domestik; sèvi kòm yon gadyen sou pratik ak règleman detansyon nan imigrasyon; goumen pou kenbe fanmi yo enfòme, ba yo pouvwa ak kenbe yo ansanm; e pouswiv reparasyon anfavè gwoup imigran ki gen yon reklamasyon patikilye e konvenkan pou jistis.

Americans for Immigrant Justice se isit la ede.

Americans for Immigrant Justice (AI Justice) se yon kabinè avoka ki ap goumen pou jistis pou imigran, atravè yon konbinezon de reprezantasyon dirèk, litij ki gen enpak, defans ak kontak nan kominote a, ki pa fè pwofi e ki resevwa pri.

Family Defense Program

Pwogram Defans Familyal

Pwogram Defans Familyal (Family Defense Program, FDP) bay pouvwa ak enfòme fanmi ki gen estati varye ak rezidan ki isit lontan ke lavni yo enseten akòz ewozyon pwoteksyon pou Dreamers, moun ki resevwa TPS, ak imigran an jeneral. Avèk konbinezon inik li de kominike ak kominote a e reprezantasyon dirèk, anplwaye FDP goumen pou kenbe fanmi Laflorid yo an sekirite e ansanm.

Mother and Son | Americans for Immigrant Justice Children's Legal Program

Pwogram Legal pou Timoun

Pwogram Legal pou Timoun AI Justice ofri sèvis legal gratis pou timoun imigran, anpil nan ti moun sa yo te soufri abi, abandònman, oswa neglijans. Menmsi timoun sa yo te maltrete nan peyi dorijin yo, pandan vwayaj difisil pou rive Etazini, owsa lè yo rive nan peyi isit, anplwaye AI Justice yo angaje pou ede yo navige chemen konplèks pou jwenn sekirite ak jistis.

AI Justice's Litigation Program

Pwogram Litij Jij Rosemary Barkett

Paske AI Justice gen eksperyans pratik nan travay ak kliyan ki imigran, sèvis dirèk yo enfòme travay litij li nan tribinal federal ak leta. Pandan plizyè ane, anplwaye yo te genyen dè douzèn ka ki defye règleman enjis imigrasyon e ki te oblije gouvènman an devwale enfòmasyon kle pou refòme sistèm imigrasyon an ki andomaje.

Americans for Immigrant Justice LUCHA Program

Pwogram Vyolans Domestik & Trafik Imen (Lucha)

Ekip Lucha AI Justice la reprezante imigran ki siviv trafik imen, atak seksyèl, ak vyolans domestik. Si abi a ap fèt lakay ou oswa nan travay ou, anplwaye Lucha travay rapidman ak avèk konpasyon pou ede sivivan ak pitit yo libere tèt yo de vyolans ak move tretman.  Atravè asistans legal gratis, anplwaye yo ede sivivan yo jwenn asistans de imigrasyon, ki yon premye etap enpòtan sou wout pou bati yon vi an sekirite, endepandan, ak finansyèman estab.

AI Justice's Detention Program

Pwogram Detansyon

Pwogram detansyon AI Justice vizite lokal detansyon yo regilyèman pou obsève kondisyon, fè prezantasyon Know Your Rights, ofri konsèy legal gratis, epi reprezante kliyan devan tribinal imigrasyon e Immigration and Customs Enforcement (ICE). Ant le fè ke anpil lokal detansyon byen lwen, epi restriksyon yo sevè, lè yon moun nan detansyon se yon eksperyans ki fè yo santi yo trè izole. Imigran ki nan detansyon oblije peye frè egzòbitan pou fè apèl telefonik epi yo pa gen anpil kontwòl sou vi prive yo oswa ki kote yo ale ak ki lè yo sòti. Faktè sa yo fè ke li prèske enposib pou reyini ak yon avoka, ak sèlman 14% nan imigran ki an detansyon rapòte ke yo gen aksè a yon avoka.

Americans for Immigrant Justice Bezwen Sipò w