Pwogram Litij

AI Justice's Litigation Program

Pwogram Litij Jij Rosemary Barkett

Paske AI Justice gen eksperyans pratik nan travay ak kliyan ki imigran, sèvis dirèk yo enfòme travay litij li nan tribinal federal ak leta. Pandan plizyè ane, anplwaye yo te genyen dè douzèn ka ki defye règleman enjis imigrasyon e ki te oblije gouvènman an devwale enfòmasyon kle pou refòme sistèm imigrasyon an ki andomaje.

Kèlkeswa si y ap defye detansyon ilegal imigran oswa kondisyon ki pa imen nan lokal ICE yo, asiyen gouvènman nou an paske li enjisteman prive imigran sitwayente, oswa pèsyade gouvènman nou an devwale enfòmasyon kle nan demann ke nou fè atravè Lwa Libète pou Enfòmasyon (Freedom of Information Act, FOIA), ekip litij AI Justice detèmine travay pou yo soutni dwa fondamantal imigran malgre defi yo.

Resamman AI Justice lanse yon kanpay ki te defye vyolasyon dwa imen nan lokal detansyon yo sou fwontyè a, genyen rezolisyon legal ki gen enpak pandan lontan, e li fè reklamasyon pou domaj en favè fanmi ke yo te separe sou fwontyè a.

Enfòmasyon sou Jij Rosemary Barkett

Onorab Rosemary Barkett gen lontan depi li se yon chanpyon pou dwa sivil ak yon brav defansè jistis. Etan yon imigran li menm, li pale avèk pwisans e pasyon konsènan eksperyans imigran yo ak bezwen k ap ogmante pou pwoteje dwa debaz imigran.

Anvan li te vin fè pati Reklamasyon Tribinal Iran-Etazini nan la Hay, li te sèvi nan Kou Dapèl Etazini pou Onzyèm Distri e li te premye jij fi nan Kou Siprèm Laflorid.

Karyè Jij Barkett nan sèvis piblik distenge e sèvi kòm yon enspirasyon pou nou tout e sipò li nan pwogram litij nou an te tèlman jenere ke l ede asire ke yo trete imigran jis e onètman.

Man holding American flag smiling with peace sign

Americans for Immigrant Justice Needs Your Support

We need your support to continue championing the rights of unaccompanied immigrant children; advocating for survivors of trafficking and domestic violence; serving as a watchdog on immigration detention practices and policies; fighting to keep families informed, empowered and together; and pursuing redress on behalf of immigrant groups with particular and compelling claims to justice.

Enskri jodi a pou w resevwa nouvèl ki resan de Americans for Immigrant Justice.