Americans for Immigrant Justice client support
Domestic Violence Lucha Program Holding Hands

Pwogram Americans for Immigrant Justice

Sou yon nivo nasyonal e nan Laflorid, AI Justice se chanpyon nan dwa timoun imigran ki pa akonpaye; defansè pou sivivan trafik imen ak vyolans domestik; sèvi kòm yon gadyen sou pratik ak règleman detansyon nan imigrasyon; goumen pou kenbe fanmi yo enfòme, ba yo pouvwa ak kenbe yo ansanm; e pouswiv reparasyon anfavè gwoup imigran ki gen yon reklamasyon patikilye e konvenkan pou jistis.

Americans for Immigrant Justice se isit la ede.

Americans for Immigrant Justice (AI Justice) se yon kabinè avoka ki ap goumen pou jistis pou imigran, atravè yon konbinezon de reprezantasyon dirèk, litij ki gen enpak, defans ak kontak nan kominote a, ki pa fè pwofi e ki resevwa pri.

Family Defense Program

Pwogram Defans Familyal

Pwogram Defans Familyal (Family Defense Program, FDP) bay pouvwa ak enfòme fanmi ki gen estati varye ak rezidan ki isit lontan ke lavni yo enseten akòz ewozyon pwoteksyon pou Dreamers, moun ki resevwa TPS, ak imigran an jeneral. Avèk konbinezon inik li de kominike ak kominote a e reprezantasyon dirèk, anplwaye FDP goumen pou kenbe fanmi Laflorid yo an sekirite e ansanm.

Mother and Son | Americans for Immigrant Justice Children's Legal Program

Pwogram Legal pou Timoun

Pwogram Legal pou Timoun AI Justice ofri sèvis legal gratis pou timoun imigran, anpil nan ti moun sa yo te soufri abi, abandònman, oswa neglijans. Menmsi timoun sa yo te maltrete nan peyi dorijin yo, pandan vwayaj difisil pou rive Etazini, owsa lè yo rive nan peyi isit, anplwaye AI Justice yo angaje pou ede yo navige chemen konplèks pou jwenn sekirite ak jistis.

AI Justice's Litigation Program

Pwogram Litij Jij Rosemary Barkett

Paske AI Justice gen eksperyans pratik nan travay ak kliyan ki imigran, sèvis dirèk yo enfòme travay litij li nan tribinal federal ak leta. Pandan plizyè ane, anplwaye yo te genyen dè douzèn ka ki defye règleman enjis imigrasyon e ki te oblije gouvènman an devwale enfòmasyon kle pou refòme sistèm imigrasyon an ki andomaje.

Americans for Immigrant Justice LUCHA Program

Pwogram Vyolans Domestik & Trafik Imen (Lucha)

Ekip Lucha AI Justice la reprezante imigran ki siviv trafik imen, atak seksyèl, ak vyolans domestik. Si abi a ap fèt lakay ou oswa nan travay ou, anplwaye Lucha travay rapidman ak avèk konpasyon pou ede sivivan ak pitit yo libere tèt yo de vyolans ak move tretman.  Atravè asistans legal gratis, anplwaye yo ede sivivan yo jwenn asistans de imigrasyon, ki yon premye etap enpòtan sou wout pou bati yon vi an sekirite, endepandan, ak finansyèman estab.

AI Justice's Detention Program

Pwogram Detansyon

Pwogram detansyon AI Justice vizite lokal detansyon yo regilyèman pou obsève kondisyon, fè prezantasyon Know Your Rights, ofri konsèy legal gratis, epi reprezante kliyan devan tribinal imigrasyon e Immigration and Customs Enforcement (ICE). Ant le fè ke anpil lokal detansyon byen lwen, epi restriksyon yo sevè, lè yon moun nan detansyon se yon eksperyans ki fè yo santi yo trè izole. Imigran ki nan detansyon oblije peye frè egzòbitan pou fè apèl telefonik epi yo pa gen anpil kontwòl sou vi prive yo oswa ki kote yo ale ak ki lè yo sòti. Faktè sa yo fè ke li prèske enposib pou reyini ak yon avoka, ak sèlman 14% nan imigran ki an detansyon rapòte ke yo gen aksè a yon avoka.

Americans for Immigrant Justice Children's Legal Program

Kontakte nou pou kòmanse jwenn èd ou bezwen

Nou bay egzamen legal gratis ak konfidansyèl imigran nan tout Sid Florid la. Soumèt yon fòm pou aprann plis sou dwa ou yo ak resevwa pèsonalize konsèy legal. Nou pral kontakte ou si nou kapab bay sèvis sa yo selon bezwen ou yo.

Mande yon egzamen legal gratis

Intake Form (Kreyól)

Enfòmasyon pou Kontakte wEnfòmasyon pou Kontakte Aplikan an